Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§1 DEFINICJE

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze sprzedawcą w ramach sklepu https://chodznaslowko.com czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Sprzedawca – właściciel sklepu Klaudia Chibowska

Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep – sklep internetowy https://klaudiayogini.pl

§ 2 KONTAKT

Adres poczty elektronicznej: namaste@klaudiayogini.pl

Konsument może porozumieć się z Właścicielem sklepu za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 INFORMACJE WSTĘPNE

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Użytkownik powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w określonym przy produkcie terminie lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew 

b. płatność za pomocą serwisów pośrednich

Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi lub Sprzedawcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Konsumenta lub Sprzedawcy na prawach konsumenta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Sprzedawcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Sprzedawca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres podany w §2 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę.

Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku, jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, do którego należy złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 9 DANE OSOBOWE

Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę.

Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.